Klimathotet och överbefolkningen

Förklarat och refererat av Eliiza


Den senaste tiden har vi överösts med information och tips om hur vi kan göra mer för att förbättra miljön och minska påfrestningarna på densamma. Men faktum är att detta hittills kan jämföras med att jaga myggor och svälja elefanter! Den allvarligaste och viktigaste anledningen, till att vi nu står inför en världsomspännande katastrof, tystas ner. Vissa enskilda visa människor, däremot, har i årtusenden utfärdat varningar om det som just nu inträffar utan att de tagits på allvar. Nu, äntligen, börjar det bildas grupper som vågar ta bladet från munnen och medger att människan till största delen ligger bakom klimatförändringarna. Men det räcker inte! Ty den allra största faktorn av dem alla till att Jorden håller på att knäckas i sina fogar och gå under är att det råder mänsklig överbefolkning på vår planet. En enorm överbefolkning! Detta faktum äger 100% riktighet ty det alltmer eskalerande eländet av allehanda slag på vår Jord kan oavkortat härledas till den ständigt ökande befolkningen! Baserat på mycket exakta uträkningar så överskred den alltjämt ökande jordemänskligheten redan i april 2004 7,1 miljarder(!) människor och ökningen fortgår! Nu har befolkningen stigit till över 7,5 miljarder! Varje människa bör beakta att Jorden är en levande organism som därmed belastas enormt av denna ökande befolkningstillväxt och denna belastning tilltar som synes ständigt. Detta leder till att vår planet nu kämpar för sin överlevnad och alltmer revolterar med sjukdomar, jordbävningar, stormar, vulkanutbrott, extrema väderförhållanden som leder till översvämningar, epidemier, jordskred, extrem kyla och torka mm. mm.
Jorden med allt dess liv står nu på allvar inför en mycket dramatisk framtid med förintelse väntande runt hörnet! Något måste göras! Nu!
Med tanke på storleken på de odlingsbara och beboliga ytorna på Jorden så klarar planeten av att föda en befolkning på 529 miljoner och då samtidigt upprätthålla en god ekologisk balans. Denna siffra baseras på 12 människor per odlingsbar kvadratkilometer. Således är även vårt land Sverige överbefolkat. Dessa faktum måste vi ta till oss i allra högsta grad, och vi måste reagera snarast.
Baserat på dessa fakta och de förödande världsomspännande effekter som följer i överbefolkningens släptåg, så vore den första och grundläggande lösningen vara att ett globalt sjuårigt födelsestopp inrättas följt av ett schematiskt förfarande för barnaskaffande för att komma ner till den rätta befolkningsnivån under tiden som påtagliga och nödvändiga miljöförbättrande resurser sätts in.

Faktum är att dessa varningar om överbefolkning, miljöhot och klimatförändringar i sanning inte är något nytt. Ty på 80-talet gjordes utskick till regeringar runt om i världen, däribland den svenska, med mycket noggranna siffror och olika exempel på hur detta överbefolkningsproblem och dess väntade följder skulle hanteras och lösas. Flera organisationer runt omkring i Sverige delgavs också detta utskick. Efter vad jag kan förstå så vidtogs inga åtgärder värda att nämna namnet.
Men för att vi skall få bukt med överbefolkningen så måste absolut alla Jordens länder innefattas. Det enda som i nuläget gäller, i första hand, är således ett absolut sjuårigt födelsestopp och miljöförbättrande aktioner världen över.
Detta kan för ögonblicket låta brutalt i oinvigda öron, men den djupare meningen är inte att permanent förbjuda människor att komma till världen, utan först och främst rädda vår planet och oavkortat främja evolutionen hos de människor och livsformer som nu lever och existerar och därmed vända trenden medan tid är. Dessa argument borde varje sund, frisk och förnuftig människa förstå. Men tyvärr verkar det vara alldeles för få som inser eller bryr sig om vilket dystert och brutalt öde som väntar, ty alltför många viktiga, riktiga och i sanning ärligt menade varningar har ignorerats alltför länge…

Om man för ett ögonblick bortser från överbefolkningen och ser till tekniska innovationer så är USA:s hemliga HAARP och liknande anläggningar runt om i världen den största boven av dem alla angående växthuseffekt och andra miljöhot. USA:s militära HAARP-projekt är ett hänsynslöst experiment som i sanning möjliggör större planetariska katastrofer än vad Jorden någonsin skådat.

Via enorma antenninstallationer i Alaska bombarderas det skyddande ozonlagret och vår ömtåliga jonosfär med högfrekvensstrålning för att bilda optiska linser, vilka skall användas för att reflektera ELF-vågor. Då de förstörande ELF-vågorna penetrerar hjärnan blir man imobiliserad, försvarslös och galen. Detta strålvapen medför negativ påverkan på livsformers medvetanden och genpool, ger cancer samt kan rubba Jordens magnetiska poler!

HAARP utlöser redan världsomspännande naturkatastrofer såsom miljöförgiftning, global uppvärmning, översvämningar, vulkanutbrott, jordskalv och stormar. Långtidseffekterna kommer att influera allting negativt på Jorden och återhämtning blir troligtvis omöjlig. ELF-vågorna kan även medföra en förödande, världsomspännande, okontrollerbar kedjereaktion. Mars förlorade en gång sin atmosfär, samma sak kan mycket väl hända Jorden…
Är det verkligen så vi vill belöna den blå-gröna Stjärna som föder oss…?
Kopiering och nytrycksrättigheter erbjuds alla som är intresserade.(Källa: FIGU)